2021/06/22 - Szerver idő: 22:26:57

Szabályzat

Értékesítési szabályzat
 

1. A Szabályzat hatálya

1.1    Jelen „Értékesítési Szabályzat” (továbbiakban: a Szabályzat) az AUTOEXE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett www.adriartmarket.com internetes oldalon zajló on-line internetes árveréseken történő részvétel és vásárlás általános feltételeit tartalmazza.

1.2    A Szabályzat személyi hatálya:

Üzemeltető: AUTOEXE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1119 Budapest, Bikszádi utca 50/A; cégjegyzékszám: 01-09-869652; adószám: 13718312-2-43) Üzemeltető, Eladóval létrejött Együttműködési Megállapodás részletes feltételei szerint Eladó megbízottjaként jár el, Eladó megbízásából végzi el a jelen Szabályzat, illetve Együttműködési Megállapodás szerinti feladatait. Üzemeltető nem minősül Eladó bizományosának, azaz javára adásvételi szerződést nem köt, ellenértéket nem fogad el és nem továbbít.

Üzemeltető elérhetőségei:
Székhely: 1119 Budapest, Bikszádi utca 50/A
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1027 Budapest, Kapás u. 26-44. A épület
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon 9-16 óra között
Telefon: 06-20-260-6996
Webcím: www.adriartmarket.com
E-mail: adriart@autoexe.hu

Felhasználó: a licitálásban Eladóként, vagy Vevőként részt vevő, regisztrált, Szabályzat/Megállapodás feltételeit elfogadó személy.

Eladó: tulajdonosként vagy a licit tárgya feletti rendelkezés jogát biztosító egyéb joga alapján a www.adriartmarket.com oldalon, Üzemeltetővel kötött Megállapodása alapján értékesítésre kínáló, érvényes adószámmal rendelkező Felhasználó, különös tekintettel a műtárgyat előállító művészre, galériákra, aukciós házakra.

Vevő: az a Felhasználó, akivel a licit eredménye alapján Eladó írásban adásvételi szerződést köt, illetve akinek az ehhez szükséges értesítést Eladó, a www.adriartmarket.com oldalon keresztül, jelen Megállapodás szerint megküldi.

1.3  A Szabályzat tárgyi hatálya:

Eladó a licitoldalon jellemzően képző-, ipar- és egyéb alkotóművészeti termékeket (továbbiakban: műtárgy) ajánlhat fel értékesítésre tulajdonjoga vagy a műtárgy feletti rendelkezés jogát biztosító egyéb joga alapján. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármely, értékesítésre felajánlott terméket megvizsgáljon és jelen Szabályzat elveivel való ütközés esetén azokat indokolás nélkül eltávolítsa.

1.4    A licitálással és értékesítéssel kapcsolatos meghatározások:

Kikiáltási ár: az az összeg, amely Eladó által elvárt bruttó vételárból és a Kezelési díj bruttó összegéből tevődik össze. Eladó által elvárt ár csak tájékoztató jellegű.

Villám ár: az az összeg, amely tartalmazza azt a bruttó vételárat, amelyért Eladó azonnal, az aukció eredetileg tervezett végénél hamarabb is hajlandó eladni a műtárgyat, valamint amely ugyancsak tartalmazza a Kezelési díj bruttó összegét.

Minimál ár: az az összeg, amely alatt a rendszer nem fogad be ajánlatokat, így ajánlat kizárólag a minimál ár feletti összegben tehető. A minimál ár tartalmazza a bruttó vételár és a bruttó Kezelési díj összegét is.

Vételár: a nyertes ajánlattevő által fizetendő ellenérték, melyről Eladó a licit nyertesét értesíti, és amely áron Eladó a műtárgyat Vevő részére értékesíti.

Kezelési díj:
a licitoldal működtetésével kapcsolatban Eladó által igénybe vett szolgáltatások ellenértékeként, illetve az értékesítések lebonyolításával kapcsolatosan Eladó részéről felmerült költségek fedezetére Eladó által meghatározott díj, amelyet Vevő köteles Eladó részére a vételár összege felett megfizetni. A Kezelési díj mértéke a bruttó vételár összegének 10%-a+Áfa, de minimum 5000 Ft+Áfa. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Kezelési díj mértékének egyoldalú változtatására, a Megállapodás egyidejű módosításával és annak közzétételével egyidejűleg.

Licitösszeg: licit során megadott összegszerű ajánlat, a licitálás során Vevő által megadott azon összeg, amely együttesen tartalmazza a megajánlott bruttó vételár és a Vevőt terhelő bruttó Kezelési díj összegét.

Vaklicit: Ez esetben az Eladó által értékesítésre bocsátott műtárgy a következő árverési metodikával kerül licit alá: a licitre kínált műtárgy terméklapján Kikiáltási ár és/vagy Minimál ár nem kerül feltüntetésre. Felhasználók a műtárgyra licitkezdéstől licitzárásig, licit darabszám megkötés nélkül adhatnak vételi ajánlatot. Felhasználók nem látják más ajánlattevő által megtett, aktuális legjobb ajánlatot.

Licitlépcső: az egyes ajánlatok között elfogadott minimális árkülönbség, mely minden műtárgykategóiánál 1000 Ft.

Licit lejárat: az az előre meghatározott időpont, ameddig Eladó a műtárgyra vonatkozóan ajánlatot fogad el. A lejárati idő minden esetben a www.adriartmarket.com internetes oldalon feltüntetett rendszeridőhöz igazodik.

Licitzárás: Eladó döntése szerint azon időpont, amely után a rendszer további ajánlatot nem fogad el. A Licitzárás Eladó mérlegelése alapján megelőzheti a feltüntetett Licit lejáratot.

Licithosszabbítás: Amennyiben a licit lezárása előtti 5 percben a korábbiaknál jobb ajánlat érkezik a műtárgyra, akkor a licit lezárási idő automatikusan meghosszabbodik 5 perccel. Minden egyes további – a legutolsó ajánlatnál jobb – licit beérkezésekor további 5 perces hosszabbítás lép érvénybe. Ez korlátlan ideig meghosszabbodhat egészen addig, míg az utolsó ajánlat utáni 5 percben nem érkezik annál jobb ajánlat.

Sikeres tranzakció: Jelen Szabályzat értelmében sikeres tranzakciónak minősül az ügylet, amennyiben Eladó a teljes vételárat hiánytalanul kézhez, Vevő pedig a műtárgyat maradéktalanul birtokba vette.

1.5 Jelen Szabályzat és valamennyi módosításának hatályba lépési időpontja a Szabályzat elnevezése alatt kerül megjelölésre. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor egyoldalúan megváltoztassa, módosítsa. Az egyes változtatásokról, módosításokról Felhasználókat az oldalon elhelyezett figyelemfelhívás tájékoztatja. Felhasználók a mindenkor hatályos Szabályzatot a regisztrációval egyidejűleg, illetve ezt követően a www.adriarts.com oldalra felhasználónévvel és jelszóval történő bejelentkezéskor fogadják el magukra nézve kötelezőnek.

2. A regisztráció folyamata

2.1 A www.adriartmarket.com oldalon a liciten Eladóként, Vevőként, Felhasználóként történő részvétel feltétele minden esetben az előzetes, Üzemeltető által meghatározott feltételek szerinti elektronikus regisztráció, jelen Szabályzat elfogadásával, jóváhagyólag történő tudomásul vételével.

2.2 A regisztráció során a regisztrálónak ki kell töltenie a regisztráció kezdeményezéséhez szükséges információs mezőket, valamint meg kell ismernie és magára nézve kötelezőnek kell elfogadnia jelen Szabályzat rendelkezéseit, valamint meg kell tennie a regisztrációhoz szükséges további, Üzemeltető által kért nyilatkozatokat. A sikeres regisztráció során minden regisztráló megkapja egyedi felhasználónevét és jelszavát. A regisztráció során nem szükséges adatokat igazoló dokumentumok bemutatása, csupán elektronikus adatszolgáltatás kötelező.

2.3 A regisztráció során rögzítésre kerül a regisztrációt kezdeményező személy illetve szervezet, gazdasági társaság valamennyi olyan adata, amely a későbbi esetleges kapcsolattartáshoz, a szerződések és egyéb okiratok kiállításához szükséges. Az adatok kezelésére jelen Szabályzat 9. fejezetében írottak irányadóak.

2.4 A regisztráció során Felhasználó a megfelelő mező bejelölésével kifejezett, befolyásmentes nyilatkozatán alapuló kifejezett hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy:

•    kíván-e Üzemeltető hírlevél-adatbázisába kerülni és elektronikus hírlevelek útján folyamatosan tájékozódni a www.adriartmarket.com oldallal kapcsolatos újdonságokról;
•    kíván-e Üzemeltető közbeiktatásával közvélemény-kutató és piackutató kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából, valamint közvetlen üzletszerző tevékenység céljából harmadik személyek adatbázisába kerülni, közvetlen elektronikus üzenetek küldése céljából.

Felhasználónak fenti, befolyásmentes nyilatkozatán alapuló kifejezett hozzájárulását követően bármikor lehetősége van fentiekben említett nyilatkozatai, írásban történő visszavonására, Üzemeltető elérhetőségei bármelyikén. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy visszavonó nyilatkozata kizárólag a jövőre nézve eredményezi fenti adatkezelési tevékenységek megszűnését, azaz Felhasználó visszavonó nyilatkozatának, Üzemeltető általi átvétele után kerül sor Felhasználó, hírlevél-adatbázisból történő törlésére. Előbbiekhez hasonló módon, Felhasználó visszavonó nyilatkozatának, Üzemeltető általi átvételét követően Felhasználó, Üzemeltető közbeiktatásával megvalósuló, közvélemény-kutató és piackutató kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából, valamint közvetlen üzletszerző tevékenység céljából harmadik személyek újabb adatbázisába nem kerülhet.

2.5 Üzemeltető a regisztráció során és ezt követően bármikor jogosult a regisztrációs feltételek és a regisztrált Felhasználó megadott adatai valódiságának ellenőrzésére. Üzemeltető fenntartja jogát arra, hogy Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Fenti ellenőrzés ideje alatt Üzemeltető jogosult Felhasználó, felhasználói fiókhoz való hozzáférést határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

2.6 Felhasználó a felhasználónevét, jelszavát köteles bizalmasan kezelni és adatai megőrzéséhez szükséges valamennyi biztonsági intézkedést megtenni. Amennyiben Felhasználó bizalmas, regisztrációs jogosulatlanul harmadik személy számára hozzáférhetővé válnak, Felhasználó köteles fenti tényt Üzemeltetőnek haladéktalanul bejelenteni, mely kötelezettség elmulasztásából származó károkért Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik. Felhasználó köteles helytállni a felhasználónevének és jelszavának használatáért és az ezek felhasználásával tett nyilatkozatokért. A jelen pontban foglaltak Felhasználó általi megszegéséből eredő esetleges károkért fennálló felelősség kizárólag Felhasználót terheli.

2.7 Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a magát hamis vagy valótlan adatokkal regisztrált Felhasználó tevékenysége következtében Üzemeltetőt, akár az árverés bármely egyéb résztvevőjét kár éri, Felhasználóval szembeni kártérítési igényét érvényesítése, illetve szabálysértés, valamint bűncselekmény gyanúja esetén a tárolt információkat előzetes figyelmeztetés nélkül továbbítsa az illetékes bíróságnak, hatóságnak.

2.8 Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a regisztrációt indokolás nélkül elutasítsa, illetve törölje, valamint egyedi esetben, egyes ajánlattételekről Felhasználót indokolás nélkül kizárja.
Üzemeltető fenntartja továbbá jogát bármely Felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció, más tartalom, információ törlésére, mely értelmezése szerint ellenkezik a www.adriartmarket.com  megfelelő használatával vagy jelen Szabályzattal; obszcén; bárkire nézve sértő, lejáratását célzó; semmilyen kapcsolatban nem áll a www.adriartmarket.com oldallal. Üzemeltető jogosult törölni minden olyan linket, mely elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a műtárgyak leírásakor alkalmazható tartalmakat.

2.9 A licitre bocsátott műtárgyak tekintetében Eladó által rendelkezésére bocsátott képek, információk, adatok kerülnek feltöltésre a www.adriartmarket.com oldalra, illetve megjelenítésre az Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően, így ezek az, Eladó által szolgáltatott adatok képezik az ajánlattétel alapját. A licitoldalon megjelenített adatok valódiságáért, a pontatlan, valótlan, illetve nem teljes körű adatszolgáltatásból eredő károkért a felelősség kizárólag Eladót terheli.

2.10 Amennyiben Felhasználó által megadott személyes, szervezeti és tranzakciós adatokban bármilyen változás történik, Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni.

2.11 Felhasználó saját személyes menüjéből kezdeményezheti regisztrációja törlését, mely Üzemeltetővel létesített szerződéses kapcsolatának megszűnését eredményezi, hacsak Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 60 napos felmondási idő alatt Üzemeltető ügyfélszolgálatán, az 1.2 pontban rögzített elérhetőségek bármelyikén nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt Üzemeltető akkor teljesíti, ha Felhasználónak nincs tartozása Üzemeltető irányában, illetve minden tranzakciója lezárásra került, továbbá nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idő alatt Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket nem végezhet. A regisztráció végleges törlését követően Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos adatait Üzemeltető köteles megőrizni.

3. Tranzakció indítása, műtárgy feltöltése és eladása

3.1 Eladó a műtárgy feltöltésével és a tranzakció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres vételi ajánlat esetén a műtárgyat, annak adatlapján megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át Vevőnek.

3.2 Eladó az általa feltöltött műtárgyak alábbi árakon kelhetnek el.

•    Eladó által megjelölt és elért Villámár,
•    a legmagasabb licit értéke, amely elérte, vagy meghaladta a Minimál árat,
•    Minimál ár megjelölésének hiányában: a legmagasabb érvényes Licitösszeg.

3.3 Eladó a saját maga által indított árverésen nem licitálhat, vételi ajánlatot nem tehet, sem önmaga, sem megbízottja segítségével, sem saját, sem pedig más regisztrált felhasználónevet felhasználva (önlicit). Önlicit esetén Üzemeltető jogosult Felhasználó hozzáférését felfüggeszteni, vagy véglegesen megszüntetni.

3.4 Tiltott termékek és szolgáltatások

A www.adriartmarket.com oldal jellemzően képző-, ipar- és egyéb alkotóművészeti termékek forgalmát szolgálja, ám kifejezetten tilos az alábbi dolgok értékesítése:

•    lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
•    hamis, vagy hamisított termék;
•    olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, de nem kizárólagosan a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
•    szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
•    személyek megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
•    tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (e-mail címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha Felhasználónak, Üzemeltetővel kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi Felhasználó számára.

4. Ajánlattétel feltételei, menete

4.1 Üzemeltető által a www.adriartmarket.com internetes oldalon üzemeltetett on-line árverések keretében bárki jogosult az oldalon meghirdetett műtárgyra vételi ajánlatot tenni, aki az oldalon, jelen Szabályzat 2. fejezetében foglaltaknak megfelelően regisztrált. Mind a regisztráció, mind pedig a liciten történő részvétel ingyenes, míg a vételár, a Kezelési díj, valamint a jelen Szabályzaton alapuló esetleges további összegek megfizetésének kötelezettsége Vevőt terheli.
A vételi ajánlattétel során megadott Licitösszeg minden esetben tartalmazza Felhasználó által ajánlott vételár bruttó összegét valamint a Kezelési díj bruttó összegét is. A Kezelési díj a vételár összegén felül fizetendő.

4.2 Felhasználó, licit esetén a www.adriartmarket.com honlapon feltüntetett műtárgyakra a belépést követően, a licitkezdés Eladó által megadott időpontjától az ugyancsak az Eladó által megadott Licitzárási időpontig tehet vételi ajánlatot, azzal, hogy licithosszabbítás esetén a határidő automatikusan, jelen Szabályzat rendelkezései szerint meghosszabbodhat, illetve Eladó jogosult a licitzárás időpontját a határidő lejártát megelőző időpontban is megállapítani. A határidő lejártával, illetve a licitzárás, Eladó által meghatározott, ettől eltérő időpontjától az árverés lezártnak minősül, további vételi ajánlatot érvényesen tenni nem lehet.

4.3 Felhasználó tudomásul veszi, hogy vételi ajánlatot csak a minimál ár összegének megfelelően, vagy az utolsó érvényes vételi ajánlatot legalább a meghatározott minimális licitlépcsővel meghaladó mértékben lehet tenni. A licitlépcső mértéke jelen Szabályzatban kerül meghatározásra.

4.4 Amennyiben egy műtárgyra kettő vagy több, egyenlő összegű vételi ajánlat érkezik, az ajánlat elfogadásakor a legkorábbi ajánlat élvez előnyt.

4.5 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 211. § (1) értelmében az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó ajánlatához kötve marad, mivel a szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama a tranzakció időtartamával egyezik meg. Az ajánlati kötöttség ideje alatt az ajánlat visszavonására vagy mérséklésére nincs mód, a megtett ajánlatot kizárólag a későbbi időpontban tett új, magasabb összegű ajánlat benyújtása érvényteleníti. A vételi ajánlat benyújtása önmagában nem kötelezi Eladót az ajánlat elfogadására és az adásvételi szerződés megkötésére.

4.6 Eladó, bármely műtárgy, értékesítésre történő felajánlásával kötelezettséget vállal arra, hogy az első licitkezdési időponttól számított 2 (kettő) hónapon belül, sikertelen licit esetén is egészen addig új licitet kezdeményez, míg sikeres ügylet létre nem jön, illetve fenti határidő le nem telik. Fenti határidő alatt Eladó kifejezetten tartózkodik attól, hogy az értékesítésre felajánlott műtárgyat bármilyen más módon értékesítse. A 2 hónapos határidő azon a napon jár le, mely nap a lejárat hónapjában, számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. Amennyiben Eladó, fenti kötelezettségét megsértve, sikertelen licit esetén, fenti határidőben nem ajánlja fel új licitre a műtárgyat, illetve azt fenti határidőben azt megelőzően eltávolítja, hogy arra nézve érvényes adásvételi szerződést kötött volna, e lépése, jelen Megállapodásban körülírt, adott műtárgyra vonatkozó ügylet tekintetében elállásnak minősül, mely esetén, egy összegű bánatpénzt köteles fizetni Üzemeltető részére. A bánatpénz mértéke Villámár alkalmazása esetén a Villámár 10%-a+Áfa, egyéb esetekben a Minimálár 10%-a+Áfa, de legkevesebb 5000 Ft+Áfa.

5. Licitzárás, vételár megfizetése és birtokbaadás

5.1 Villámár alkalmazása esetén a villámárat tartalmazó vételi ajánlat beküldése kötelezi Eladót az ajánlat elfogadására és az adásvételi szerződés megkötésére.

5.2 Nyertes ajánlattevőnek a legmagasabb, Minimál árat meghaladó összeget ajánló Vevő minősül. Eladó kizárólag a nyertes ajánlattevővel köthet a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel adásvételi szerződést, a többi megtett ajánlat a legjobb ajánlat nyertessé minősítésével vesztes ajánlatnak minősül.

5.3 A nyertes vételi ajánlatról Eladó, a licitzárástól, vagy a villámár megadásától számított 3 munkanapon belül a www.adriartmarket.com oldalon keresztül értesítést küld a nyertes ajánlattevőnek, mellékelve a vételárbekérő dokumentumot (amely a nyertes vételi ajánlat szerinti Vételárat, valamint Kezelési díjat is tartalmazza) és az adásvételi szerződés formanyomtatványt. Amennyiben az értesítés módja e-mail, úgy Eladó által a nyertes ajánlattevőnek a megjelölt e-mail címére való elküldésével az értesítés közöltnek tekintendő, függetlenül attól, hogy a másik fél az e-mailt ténylegesen mikor olvassa el. Amennyiben a nyertes ajánlattevő igazolja, hogy internet szolgáltatója által elismert és igazolt szolgáltatási hibából fakadóan az elektronikus levelező rendszere nem működött, úgy ezen igazolt hiba időtartamával a jelen Szabályzatban meghatározott határidők meghosszabbodnak.

5.4 A vételárbekérő alapján, Vevő a vételárbekérőben szereplő vételárat, valamint a Kezelési díjat Eladó részére fizeti meg a szerződő felek számára megfelelő módon. A fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja Eladó bankszámláján történő jóváírás, illetve készpénz átvétel időpontja. Amennyiben Vevő teljesítése a Vételár és a Kezelési díj teljes összegét nem fedezi, úgy a teljesítést  Eladó először a Kezelési díj kiegyenlítésére, majd ennek teljes kiegyenlítését követően a vételár kiegyenlítésére számolhatja el. Fenti rendelkezést Eladó és Vevő is kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

5.5 A műtárgyra vonatkozó adásvételi szerződés a felek között érvényesen az adásvételi szerződés formanyomtatvány mindkét fél (Eladó és Vevő) általi aláírásának napján jön létre. Vevő ennek megfelelően az általa szabályszerűen kitöltött és aláírt adásvételi szerződést köteles – a személyes, egyidejű szerződéskötés esetét kivéve – kézhez vételt követő 1 munkanapon belül Eladó részére eljuttatni. Szabályszerűen kitöltöttnek és aláírtnak minősül az adásvételi szerződés, amennyiben azt Eladó és Vevő a teljes bizonyító erejű magánokiratra vonatkozó előírásoknak megfelelően írta alá, illetve az Eladó és Vevő részéről tartalmazza a teljes bizonyító erejű magánokirati minőséghez szükséges kellékeket. Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül az az okirat, amin két tanú aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el. Az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni.
 
5.6 Fizetési késedelem, illetve az 5.4 pontban foglalt, Vevőt terhelő kötelezettség késedelmes, illetve nem szerződésszerű teljesítése esetén az adásvételt a szerződő felek, erről szóló külön jognyilatkozat nélkül, véglegesen meghiúsultnak tekintik. Ez esetben Eladó jogosult a műtárgy értékesítését újból megindítani, illetve Eladó jelzése alapján Üzemeltető, Vevő hozzáférését felfüggesztheti, vagy megszüntetheti. Amennyiben az adásvétel Eladónak felróható okból hiúsul meg, Üzemeltető jogosult Vevő jelzése alapján Eladó hozzáférését felfüggeszteni, vagy megszüntetni.

5.7 A műtárgyra vonatkozó adásvételi szerződés létrejötte esetén az eszköz tulajdonjogát Eladó a teljes vételár, bankszámláján történő jóváírásáig, vagy készpénzzel történő megfizetéséig kifejezetten fenntartja. Amennyiben a műtárgyhoz bármilyen tartozék, dokumentáció tartozik, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges, hogy Eladó ezeket, felek által egyeztetett időpontig, egyebekben legkésőbb a birtokbaadással egyidejűleg adja át a Vevő részére.

5.8 Vevő a vételár maradéktalan megfizetését és az eredeti, aláírt adásvételi szerződés Eladó általi kézhezvételét követő 2 munkanapon belül köteles a műtárgyat birtokba venni és elszállítani. A műtárgy birtokba vételéről és elszállításáról Vevő saját költségén gondoskodik. Amennyiben Vevő a fenti határidőn belül nem veszi birtokba a műtárgyat, Eladó a felelős őrzés helyzetébe kerül és követelheti Vevőtől valamennyi, őrzéssel összefüggésben felmerült, indokolt költséget (pl.: tárolási költség).

6. Díjak, számlázás

6.1 Üzemeltető valamennyi Felhasználó magyar forintban kifejezett egyenlegét nyilvántartja, mely egyenleg a regisztráció időpontjában 0,-Ft. Felhasználó az Üzemeltető által kialakított és működtetett rendszer nyilvántartásának, mint zárt informatikai rendszer megfelelőségét elismeri, azt hiteles nyilvántartásnak ismeri el és az ott rögzített adatok tekintetében kifogással nem él.

6.2 A Kezelési díj alapját képező esemény Eladó, nyertes ajánlattevő irányában eszközölt, jelen Szabályzat 5.3 szerinti értesítése. Felhasználónak a felhasználói fiókból elérhető visszajelzési panelt kötelező a tranzakciót követően kitöltenie. Felhasználó a termék eladását követően visszajelzést ad a tranzakció sikerességéről. Amennyiben Felhasználók visszajelzése alapján mégsem következne be Sikeres tranzakció, a műtárgy újraértékesítése során a korábbiakban számlázott Kezelési díj az utóbb számlázott Kezelési díj összegébe beszámít (Üzemeltető különbözeti számlát állít ki) azzal, hogy amennyiben utóbb számlázott kezelési díj összege alacsonyabb a korábbiakban számlázottnál, a különbözetre nézve Üzemeltetőnek megtérítési kötelezettsége nem keletkezik.

6.3 Üzemeltető, fenti esemény után járó Kezelési díjat a visszajelzést követő 1 napon belül terheli Eladó egyenlegére.

6.4 Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy Felhasználó oldaláról érkező sikertelen visszajelzés valódiságát ellenőrizze. Ilyen esetben Üzemeltető a regisztrációs adatok között megadott elérhetőségek valamelyikén (e-mail, telefonszám) megkeresi Felhasználót és kéri a tranzakció megerősítését; a sikeres tranzakció megerősítése esetén Üzemeltető jogosult az adott tranzakció Kezelési díjának felszámítására. Valóságnak nem megfelelő visszajelzést adó Felhasználó, felhasználói fiókjához való hozzáférését Üzemeltető felfüggesztheti, vagy kizárhatja Felhasználót a www.adriartmarket.com oldal használatából.

6.5 Felhasználó egyenlege nyilvántartja a Kezelési díjtételeket. Felhasználó heti egy alkalommal, elektronikus úton kap értesítőt aktuális egyenlegéről. A számlázás időpontja minden naptári hónap utolsó munkanapja. A számla összegét Felhasználó adott havi tranzakcióin alapuló Kezelési díjak összege alapozza meg. A számlázás időpontjában Felhasználó automatikus értesítést kap a számlázás tényéről. Az értesítést Üzemeltető elektronikus úton, a Felhasználó felhasználói fiókjában megadott e-mail címre küldi ki. A kiküldött értesítő tartalmazza a kiszámlázott tételek felsorolását, valamint azt a linket, amelyre kattintva a Felhasználó online is ellenőrizheti a kiszámlázott tételek listáját és az ezekhez tartozó sikerdíj tételeket. 

6.6 Üzemeltető elektronikus, illetve regisztráció alkalmával jelzett külön kérésre papír alapú számlát számlát készít és állít ki. A digitálisan aláírt, adóigazgatási azonosításra alkalmas, elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok szerint kiállított elektronikus számla a Szabályzat 1.4 pontjának, „Kezelési díj”-ra vonatkozó tétele alapján kalkulált díjakat tartalmazza. Az elektronikus számlát Üzemeltető elektronikus úton, a Felhasználó felhasználói fiókjában megadott e-mail címre küldi ki. A számla, Üzemeltető általi elküldésével kézbesítettnek tekintendő, függetlenül attól, hogy Felhasználó az e-mailt ténylegesen mikor olvassa el. Amennyiben Felhasználó igazolja, hogy internet szolgáltatója által elismert és igazolt szolgáltatási hibából fakadóan az elektronikus levelező rendszere nem működött, úgy ezen igazolt hiba időtartamával a jelen Szabályzatban meghatározott határidők meghosszabbodnak.

6.7 Üzemeltető papíralapú, nyomtatott számlát nem készít, az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ezért Felhasználónak, mint adóalanynak a digitálisan aláírt számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőrizni. Felhasználó az elektronikus számla jelen pont szerinti kiállításához visszavonhatatlanul hozzájárul.

6.8 A kiállított számlák fizetési határideje 15 (tizenöt) naptári nap. A fizetés teljesítési napja Üzemeltető számláján történő jóváírás napja. Amennyiben a számla rendezése nem történik meg a számlán jelzett fizetési határidőn belül, Üzemeltető a fizetési határidő lejártát követő 7. napon fizetési felszólítást küld elektronikus üzenet formájában Felhasználónak. A fizetési felszólításban megjelölt további 7 napos fizetési határidőben történő teljesítés hiányában Üzemeltető a Felhasználó felhasználói jogosultságait ideiglenes tiltás alá helyezi, mely tényről elektronikus üzenet formájában tájékoztatja Felhasználót. A jogosultságok tiltásának feloldására kizárólag a kötelezettségek rendezését követően kerülhet sor. Amennyiben a számla rendezése nem történik meg fenti póthatáridőn belül sem, Üzemeltető az újabb fizetési határidő lejártát követő 7. napon újabb fizetési felszólítást küld elektronikus üzenet formájában Felhasználónak. A fizetési felszólításban megjelölt további 7 napos fizetési határidőben történő teljesítés hiányában Üzemeltető újabb, ezúttal levélpostai felszólítást küld, melyben megállapított, 3 napos fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén követelését haladéktalanul, jogi úton érvényesíti.

6.9 Üzemeltető, Felhasználó esetleges pozitív egyenlege esetén pénzt vissza nem térít, kivéve, ha Felhasználó regisztrációját visszavonhatatlanul megszünteti, vagy kizárásra kerül és tartozása nem áll fenn, sem a megszűnt felhasználónév alatt, sem más felhasználónéven.

7. Felelősség

7.1 Üzemeltető az esetleges hálózati hibákból eredő károkért Felhasználókkal szemben felelősséget nem vállal, nem tartozik továbbá felelősséggel az adatátvitelt, illetve internet elérést biztosító szolgáltatók szolgáltatásaiból adódó hibákért, üzemidő kiesésért, illetve e hibákból és üzemidő kiesésből eredő károkért.

7.2 Üzemeltető kifejezetten felhívja Felhasználók figyelmét arra, hogy a www.adriartmarket.com oldalon bemutatott adatlapok, képek, adatok nem tartalmazzák a műtárgy valamennyi, Felhasználó számára lényeges tulajdonságát, így Felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartozik, hogy az ajánlatadást megelőzően személyesen meggyőződjön a licitre bocsátott eszközök tényleges állapotáról és arról, hogy a műtárgy megfelel-e a vételi szándékának. Felhasználók részére az ajánlattételi folyamat során Eladó lehetőséget biztosít a műtárgy megtekintésére. Felhasználók a regisztrációval kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy a fentiek szerint számukra biztosított lehetőségek igénybe vételének elmulasztásából vagy gondatlan elvégzéséből fakadó esetleges károk a Felhasználók kizárólagos kockázatát képezik.

7.3 A műtárgyak abban az állapotban kerülnek eladásra, és átadásra Vevőnek, amelyben Vevő azokat a licitálást, illetve ajánlattételt megelőzően az megismerhette, megvizsgálhatta. Amennyiben Vevő elmulasztott élni a műtárgy, licit előtti megvizsgálásának lehetőségével, a műtárggyal kapcsolatban a megismerhető hibákért kellékszavatossági igényt az Eladóval szemben semmilyen jogcímen nem támaszthat. Eladó szavatolja, hogy a műtárgyon harmadik személyeknek nem áll fenn olyan joga, mely Vevő tulajdonszerzését akadályozná, korlátozná, vagy kizárná.

7.4 Az árverési tételekre történő licitálás minden esetben Felhasználó saját, megfontolt és megalapozott döntését tükrözi, amely döntése, valamint a licitálás során az általa tett vételi ajánlat, illetve a vételi ajánlatban megjelölt vételár, valamint a villámár jelen Szabályzat szerinti felelősségkorlátozásra, illetve kizárásra tekintettel, és annak ellentételezésére is figyelemmel került kialakításra, illetve a Felhasználó általi elfogadásra. A felelősség kizárásának, illetve korlátozásának szabályozását Felhasználó a regisztrációval kifejezetten elfogadja.

7.5 Az oldal működtetését Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) rendelkezései szerint végzi. Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott oldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az oldalon elérhető szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

7.6 Üzemeltető nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett műtárgy minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért, a műtárgyak valódiságáért, az adásvételi ügyletek sikeres végrehajtásáért.

7.7 Üzemeltető nem avatkozik a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor Felhasználó mentesíti Üzemeltetőt mindennemű igénytől.

7.8 Felhasználó által az oldalon közzétett tartalmat Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 
7.9 Felhasználó által közzétett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A www.adriartmarket.com oldalon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) nem helyezhető el.

7.10 Amennyiben Felhasználó által közzétett tartalommal összefüggésben harmadik személy eljárást indít, vagy azzal összefüggésben Felhasználóval szemben bármely hatóság, bíróság előtt eljárás indul, valamennyi költség és kár megtérítése Felhasználót terheli.

7.11 Felhasználó által közzétett jogsértő tartalmat Üzemeltető a hozzá tartozó teljes licittel együtt eltávolíthatja. Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

8. Visszajelzések

Felhasználók visszajelzést adhatnak egymásról. Felhasználó, véleményét köteles jól megfontoltan, egyben polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában kialakítani, annak figyelembe vételével, hogy véleménye valamennyi Felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.

9. Egyéb felhasználási feltételek, adatkezelés

9.1 Felhasználó köteles valós és pontos adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles Üzemeltetőt az adatváltozásról a változás bekövetkezésétől számított 2 munkanapon belül tájékoztatni. Minden Felhasználó csak egy felhasználónévvel és jelszóval rendelkezhet. Ezen kötelezettségek megszegése esetén Üzemeltető jogosult ezen Felhasználók jogosultságát korlátozni, esetlegesen a rendszerből ideiglenesen, vagy véglegesen kizárni.

9.2 Adatainak megadásával és a regisztráció során megtett kifejezett nyilatkozatával Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy, jelen Szabályzatban meghatározottakkal összefüggésben Üzemeltető az adatait tárolja, ezen adatokat nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Felhasználó kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését és/vagy a regisztrációjának megszüntetését. Üzemeltető jogosult a törlés kezdeményezését követően is kezelni az adatokat, a rájuk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Üzemeltető kijelenti, hogy Felhasználók adatait a jelen Szabályzattal szabályozottak teljesítése körében, illetve annak érdekében, a licitálás és az értékesítés megvalósításának céljából, valamint a Eladót és Vevőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése céljából, és a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályokat maradéktalanul betartva, törvényesen és tisztességesen kezeli.

9.3 Az adatkezeléssel érintett, személyes adatnak minősülő adatkör az alábbi (egyéni vállalkozók    esetén):
név,
cím,
számlázási cím,
adószám,
e-mail cím,
telefonszám,
fax szám.

Az adatkezeléssel érintett, személyes adatnak nem minősülő adatkör az alábbi (gazdasági társaságok, egyéb szervezetek esetén):
cégnév,
székhely,
számlázási cím,
adószám,
képviselő neve,
e-mail cím,
telefonszám,
fax szám.

9.4 Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja Felhasználó jogosultságának azonosítása, valamint a jelen Szabályzatban meghatározott jogügyletekhez kapcsolódó dokumentáció elkészítésének és kiküldésének lehetősége.

9.5 Üzemeltető kiemelt figyelmet fordít Felhasználók személyes adatainak védelmére, illetve Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelés során Üzemeltető a Felhasználók által szolgáltatott adatoknak megfelelően biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

9.6 Az adatkezelésre a www.adriartmarket.com oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) a) szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a www.adriartmarket.com oldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az adatkezelés célja az www.adriartmarket.com oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

9.7 A www.adriartmarket.com oldal látogatása során rögzítésre kerülhet a Felhasználók IP címe, a látogatás időpontja és a megtekintett oldal címe - technikai okokból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

9.8 Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó esetén jelen Szabályzat rendelkezései az Ekrtv. 5. § (3) és a 6. § (4) értelmében eltérhetnek fenti jogszabály, fogyasztónak minősülő Felhasználókkal összefüggő rendelkezéseitől.

9.9 Felhasználó az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

9.10 Az adatkezelő adatai

Név: AUTOEXE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Bikszádi utca 50/A
Cégjegyzékszám: 01-09-869652
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Adószáma: 13718312-2-43
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1027 Budapest, Kapás u. 26-44. A épület
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon 9-16 óra között
Telefon: 06-20-265-6140
Webcím: www.adriartmarket.com
E-mail: adriart@autoexe.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-65821/2013.

9.11 Jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a www.adriartmarket.com oldal „Együttműködési megállapodás a www.adriartmarket.com Eladói részére” (Megállapodás) az irányadó.